Factoring är en allt mer efterfrågad och attraktiv finansieringsform inom näringslivet. De många fördelarna – framför allt ökad likviditet och en eliminerad kreditrisk – har gjort att även fler och fler stora företag i dag använder sig av factoring i allt större utsträckning. Ofta är det ett attraktivt komplement till en finansiering genom banklån.

Internationellt omsätter factoring 1 360 miljarder euro årligen bara inom EU (2014). Särskilt under senare år har tillväxten varit snabb och branschen visar på en fortsatt positiv utveckling. Sverige följer den internationella trenden och utvecklingen går mot att allt fler företag i Sverige väljer factoring som ett självklart inslag för företagets finansiella utveckling. Den sammanlagda svenska factoringomsättningen var 28,3 miljarder euro under 2014. Det motsvarar närmare 7 procent av Sveriges BNP vilket understryker hur viktig factoringbranschen är för svenska företag, men även för hela Sveriges ekonomi.

Vad innebär factoring?

I de flesta fall används ordet som ett gemensamt begrepp för de flesta former av fakturafinansiering. I Sverige används begrepp oftast som synonym för fakturaköp eller fakturabelåning.

Till factoring knyts ibland även andra tjänster, som bokföring eller fakturautskick och risktäckning, det vill säga att factoringföretaget även tar över risken om fakturan inte betalas. På så sätt skyddar du ditt företag mot kreditrisker. Factoring kan alltså anpassas efter det enskilda företagets behov, krav och förutsättningar.

Fakturaköp innebär exempelvis att ditt företag överlåter en, flera eller alla fakturor till ett factoringbolag och får det samlade beloppet överfört till bolagets konto direkt efter överlåtelsen. På så sätt ökar företagets rörelsekapital och företaget slipper ligga ute med stora kundfordringar.

Fakturabelåning innebär att företaget intecknar sina fakturor hos ett factoringbolag. Det betyder att parterna avtalar om att belåna fakturorna, och företaget som belånar sina fakturor kan på så sätt öka företagets rörelsekapital. Själva belåningsgraden kan variera från företag till företag och från ärende till ärende.

Företaget som överlåter fakturorna måste sedan meddela sina kunder att fakturorna är överlåtna till det aktuella kreditbolaget, i det här fallet Invoice Finance. När kunderna betalat fakturorna går betalningen till kreditbolaget som också ansvarar för påminnelser kundreskontra och eventuellt inkasso.

Vad betyder factoring med regress?

Ett annat begrepp som ofta förekommer inom factoring är regress (återgång). Factoring med regress betyder att factoringföretaget överlåter eller säljer tillbaka en faktura till den ursprungliga fakturaställaren, ditt företag, om en faktura fortfarande är obetald efter förfallodatumet efter ett i förväg avtalat antal dagar.

I praktiken innebär detta att företaget säljer en faktura till factoringföretaget som utbetalar avtalat belopp till fakturasäljaren. I och med detta tar factoringföretaget över alla rättigheter för den aktuella fakturan. I nästa steg måste gäldenären (den kund som fakturan är ställd till) betala hela fakturabeloppet till factoringbolaget, senast vid förfallodagen. När detta är gjort är hela processen avslutad.

Om gäldenären inte betalar vid förfallodagen brukar factoringföretaget inleda ett inkassoförfarande. Detta innebär bland annat utskick av påminnelser och/eller telefonsamtal till den skulden gäller. I så fall tar factoringföretaget, oftast med hjälp från fakturasäljaren, hand om indrivning och betalning av fakturan men bara till en avtalad period efter förfallodatum, som oftast brukar vara 30 dagar.

Efter denna avtalsperiod tar factoringföretaget sin regressrätt i anspråk om fakturan fortfarande är obetald. Detta innebär att fakturasäljaren omgående måste återbetala fakturabeloppet till factoringbolaget och detta antingen genom överföring av pengar eller genom nya fakturor som skickas till factoringföretaget som tecknar skuldsaldot mot factoringföretaget.

Om den ursprungliga fakturasäljaren inte kan återbetala skulden till factoringföretaget har factoringföretaget möjlighet att driva inkasso mot både fakturasäljaren och gäldenären.

Vad betyder factoring utan regress?

Factoring utan regress innebär att factoringföretaget tar hela risken om fakturan förblir obetald. Factoring utan regress erbjuds vanligtvis till företag som har låntagare som har god betalningsförmåga och som därför anses vara riskfria. Factoring utan regress är endast möjligt vid fakturaköp, alltså inte vid fakturabelåning.

I praktiken säljer företaget sin faktura till factoringföretaget som betalar avtalat belopp till det företag som sålt fakturan. Med köpet och överlåtelsen av fakturan tar factoringföretaget över alla rättigheter, men också alla skyldigheter som är förknippade med fakturan.

Innan factoringföretaget köper fakturan görs en bedömning av gäldenärens förmåga att betala fakturan. Därefter anger factoringbolaget ett maximalt belopp som factoringföretaget är villigt att finansiera gäldenären med. Inom denna limit kan ett företag sälja sina fakturor utan risken att factoringföretaget tar regress.

Om kunden nu inte betalar är det upp till factoringföretaget att ta hand om hela inkassoförfarandet. Detta brukar genomföras varsamt för att inte påverka affärsrelationen mellan fakturasäljaren och den som fakturan avser.

Vilket alternativ ska man välja?

Det beror helt och hållet på vilken situation företaget befinner sig i och därför är det viktigt att tänka på såväl kundförlustrisk som likviditetsrisk. Rent riskmässigt är det alltid bättre att välja factoring utan regress. På så sätt får man bättre kontroll på cash-flow och löper mindre risk vid en kundförlust.

Sälj dina fakturor
 • Inga bindningstider
 • Inga fasta kostnader
 • Få betalt inom 24h
 • Öka din likviditet
 • Slipp kreditrisken
Belåna dina fakturor
 • Inga bindningstider
 • Inga fasta kostnader
 • Få betalt inom 24h
 • Öka din likviditet
 • Admin. avlastning
Låt oss sköta dina fakturor
 • Inga bindningstider
 • Inga fasta kostnader
 • Admin. avlastning
 • Vi tar över flödet
 • Få snabbare betalt
Vi hjälper dig att få betalt
 • Inga bindningstider
 • Inga fasta kostnader
 • Hög lyckandegrad
 • Frigör tid till annat
 • Få betalt snabbare