A-Mål

Skulder till det allmänna exempelvis skatter, böter, vissa parkeringsavgifter, andra lagstadgade uppgifter som regleras genom lagar eller förordningar.

Återvinning

Om du är missnöjd med ett betalningsföreläggande kan du ansöka om återvinning inom en månad från beslutet.

Belåning faktura

Du som företagare är antagligen väl medveten om de bekymmer och risker det innebär att utföra arbete mot faktura. Det är ovanligt med kunder som smiter från betalning, med desto vanligare med de som på grund av administrativa rutiner inte betalar sina fakturor i samma takt som du kanske önskar. Då är belåning av dessa fakturor ett utmärkt och välbeprövat sätt att få betalt för dina fordringar. Genom att belåna dina fakturor får du betalt av oss på Invoice – snabbt och smidigt. Vi tar även över hela handläggningen med nya fakturor till kund, påminnelser och processen med indrivning. Du slipper således det obekväma i att både vara fakturerande part och indrivare, något som är viktigt för kundrelationerna.

Belåning av faktura kan vara den avgörande faktorn i ditt företags utveckling och framtid. Med de frigjorda likvider som belåning av faktura genererar, kan du fortsätta verksamhetsutvecklingen och uppnå just de mål ditt företag satt upp.

Betalningsanmärkning

Anteckning hos kreditupplysningsbolag att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid.

Borgenär

En borgenär är den part som lånar ut pengar till någon annan. Dess motsvarighet, alltså den part som lånar pengar kallas således gäldenär. När vi på Invoice köper eller belånar våra kunders fakturor övertar vi även borgenärskapet gentemot kunden, och du som Invoice-kund kan slipper därför lägga dyrbar tid och energi på att driva in skulden eller bevaka ärendet. Utan att behöva tänka på den administrativa delen av att utföra arbete och tjänster mot faktura, som tar både tid och pengar, kan du efter Invoice inblandning välja att fokusera på ditt företags kärnverksamhet.

Vi på Invoice löser gärna ditt företags uppbundna kapital och gör om dem till likvider. Kontakta oss på 040-39 68 20 vid frågor!

Borgensman

Ett lån eller beviljandet av kredit innefattar inte sällan, utöver gäldenär och borgenär, även en borgensman. Borgensmannen är den part i överenskommelsen som tillsammans med gäldenären svarar för att en skuld betalas, antingen i första hand eller när gäldenären anses oförmögen att betala. Att med hjälp av en borgensman få ett lån eller kredit beviljat är ett vanligt sätt att höja sin betalningsförmåga och det finns olika upplägg för kreditgivning med borgensman, men alla innebär minskade risker för kreditgivaren och större chans till godkännande av kredit för gäldenären.

Vid tillfälle att gäldenären inte betalar skulden i tid och eventuella uppskov och avbetalningsplaner saknas, kan borgenären således kräva borgensmannen på skulden. Detta sker antingen direkt, genom en så kallad proprieborgen, eller först när gäldenären förklarats oförmögen att betala. Oavsett vilken lösning era kunder lyder under, hjälper vi på Invoice er med era fordringar.

Delgivning

Innebär att bevisligen underrätta någon om något. Delgivning kan göras skriftligt, till exempel med ett rekommenderat brev, eller muntligt via besök av polis, tjänsteman från Kronofogdemyndigheten eller särskild delgivningsman. Regleras i delgivningslagen.

Exekutionstitel

Beslut om att kronofogden kan driva in en skuld.

Factoringföretag

Det finns en uppsjö företag som sysslar med olika factoringtjänster.
För att bedriva ett factoringföretag gäller tillståndsplikt och definitionen är en s.k. ”finansieringsrörelse”. I Sverige är det Finansinspektionen hanterar ansökningar och utfärdar godkännande. Flera olika krav måste uppfyllas och det ställs bl a krav på hur man ska motverka möjliggörandet av penningtvätt.
Hur de olika tjänsterna ser ut varierar från bolag till bolag, men i huvudsak erbjuder de liknande produkter – fakturabelåning och fakturaköp. Gemensamt för dessa tjänster är att de ger ditt företag en förbättrad likviditet och minskade kreditrisker, samtidigt som du slipper administrera din fakturahantering.

När Invoice tar över ärendet kan du istället fokusera på din kärnverksamhet.

När du vänder dig till oss på Invoice med dina fakturor och samarbete inletts, för vi över pengar samma dag. Du har tillgång till vår portal Invoice Online, där du snabbt och enkelt laddar upp dina fakturor och håller dig uppdaterad i processens varje steg.

Vi har idag kunder över hela landet hanterar fakturaköp på allt från mindre belopp till miljontals kronor.
Givetvis uppfyller vi alla de krav som ställs från myndigheter och våra medarbetare har en lång erfarenhet från branschen.
Läs gärna mer om vår tjänst fakturaköp eller ring ring oss redan idag på 040-39 68 20.

Factoringtjänst

Invoice Finance är ett finansbolag som hjälper företag att omsätta fakturor till likvider genom fakturaköp eller fakturabelåning. Det vi erbjuder kallas för factoringtjänst, och är vanligt förekommande  både bland stora och små företag.
Genom våra factoringtjänster får företag betalt för sina fakturor direkt, och slipper därmed vänta på pengarna. På så sätt kan problem med kassaflödet undvikas och tid kan läggas på kärnverksamheten.

En factoringtjänst som fakturabelåning eller fakturaköp utförs alltid med din och din kunds affärsrelation i fokus, även om betalning uteblir.
Genom vår portal Invoice Online har du översikt över alla fakturaärenden, och du har ständigt tillgång till din personliga handläggare.
Vår mest populära factoringtjänst är fakturaköp och du kan läsa mer om den här.
I praktiken innebär det att du kan få dina pengar utbetalda till ditt konto inom 24 timmar från det att vi har tecknat ett avtal.
Ring oss redan idag på telefon 040-39 68 20 för mer information!

Fakturafinansiering

Få betalt för dina fakturor omgående, och slipp långa förfallotider och kostsam administration. Med Invoice fakturafinansiering slipper du välja mellan likviditet och sund kundrelation – du får båda två. Pengarna för dina fakturor får du stort sett på dagen, och vi övertar kundkontakten samt indrivningen, allt för att du ska kunna fokusera på kärnverksamheten. Att behöva vänta på att månadslånga förfallotider innan fakturor betalas är något som kan begränsa ditt företags utveckling, och ibland räcker det inte ens med att kunderna låter förfallotiden löpa ut – ibland saknar de till och med betalningsförmåga.

Tyvärr blir det allt vanligare med kunder som låter dig som leverantör agera bank åt dem. Med långa förfallotiden på fakturorna kan det vara svårt att hålla likviditet och ett snabbt kassaflöde i företaget. Med fakturafinansiering finansieras din verksamhet omgående efter fakturering och du slipper lägga dyrbar tid på bevakning, påminnelser, inkasso och övrig administration. Frigör ditt uppbundna kapital genom fakturafinansiering med Invoice!

Fakturaförsäljning

Fakturaförsäljning är en perfekt lösning för dig och ditt företag om ni vill förvandla obetalda fakturor till reda pengar. Genom fakturaförsäljning slipper du oroa dig för uteblivna eller försenade betalningar från kunder, vi på Invoice löser det åt dig.
Vi köper helt enkelt fakturorna av dig, och du har pengarna på kontot bara någon dag efter. Du kan på så sätt utveckla din kärnverksamhet genom investeringar och se till att de löpande kostnaderna flyter smärtfritt.

Många företag – stora som små – använder sig idag av fakturaförsäljning för att öka sin likviditet och balansera bokföringen. InVoice Finance erbjuder olika lösningar för dig som överväger fakturaförsäljning – kontakta oss redan idag, så besvarar vi gärna era frågor.

Med eller utan regress

När ditt företag befinner sig i en expansiv fas vill du kunna fokusera på att verksamheten utvecklas i önskad riktning, samt slippa lägga tid och energi på obetalda fakturor. Detta kräver likviditet i ditt företag, något du åstadkommer genom att sälja dina fakturor till oss på Invoice.

Traditionellt sett finns det två olika varianter av fakturaköp – med eller utan regress. Enkelt uttryckt bestämmer de två alternativen vem som står med risken om gäldenären inte kan betala fakturan.

Invoice Finance erbjuder båda dessa varianter, beroende på situation.

Fakturaköp med regress

Detta innebär att fakturan köps tillbaka av företaget efter ett visst antal avtalade dagar efter förfallodag, om den fortfarande inte är betald. Risken ligger alltså kvar hos fakturasäljaren.

I praktiken innebär detta att vi på Invoice köper din faktura, och om kunden betalar enligt avtal är processen avslutad. Skulle fakturan inte vara betald innan förfallodatum, inleder vi ett inkassoförfarande mot kunden genom påminnelser och samtal. Har kunden ännu inte betalat fakturan efter avtalat antal dagar, köps fakturan åter tillbaka av er.

Fakturaköp utan regress

Istället för att kreditrisken kvarstår hos fakturasäljaren, övergår den till oss på Invoice när din kund inte kan betala fakturan. Innan denna tjänst erbjuds, bedömer vi kundens betalningsförmåga och är något som prövas fall till fall.

Vid fall av utebliven fakturabetalning, ligger alltså det hos Invoice att driva in den obetalda fakturan. Givetvis görs detta på ett professionellt och välvilligt sätt, som inte riskerar ditt och din kunds framtida samarbete.

Fakturahantering

Administrativ service.

Fakturaköp

Äganderättsöverlåtelse.

Finansbolag

Vad är ett finansbolag?

Ska man vara petig, är termen ”finansbolag” inte längre en officiell juridisk term. Men traditionellt sett syftar termen på de företag som bedriver någon form av verksamhet som frigör kapital, antingen åt näringsidkare eller privatpersoner, genom diverse tjänster.
De vanligaste tjänsterna ett finansbolag erbjuder är:

  • Factoring – gör att fakturor förvandlas till likvida medel.
  • Leasing – gör att ett företag kan investera utan att binda eget kapital.
  • Avbetalning- och kreditlösningar.

Gemensamt för dessa tjänster är att de erbjuder kunden ett sätt att slippa binda upp sina egna likvider i stora och kostsamma investeringar eller risker – så som i fakturor.

Genom att låta ett finansbolag belåna eller köpa egendom och fakturor, kan du som företagare använda dina tillgångar till att hålla ett jämnt kassaflöde, exempelvis vid expansion eller andra satsningar och betala av skulden genom leasingavtal eller återköp.

Vid sidan av fördelen av det frigjorda kapitalet, är det också gynnsamt för kundrelationen till slutkund, om du som företag inte är säljare av tjänst samtidigt som du agerar indrivare av obetalda fakturor. Genom att låta finansbolaget sköta sådana eventuella ärenden, behåller du en sund affärsrelation med din kund, samtidigt som fakturor utställda av tredje part har större benägenhet att bli betalda i tid, jämfört med originalfakturor.

Invoice finance är just ett finansbolag med ett par olika tjänster, bl a fakturaköp som innebär att du snabbt och enkelt kan frigöra kapital. Vill du veta mer om detta så kontakta oss gärna på telefon 040-39 68 20.

Finansiering

Finansiering innebär att en privatperson, eller ett företag, allokerar pengar till ett projekt, företag eller en privatperson.

Fordringsköp

Vid fordringsköp så köper någon dina fordringar du har gentemot dina kunder.
För att uttrycka sig juridiskt och invecklat är en fordran något du som borgenär har på din gäldenär, alltså – en fordran är den faktura du skickat till din kund, som förhoppningsvis och troligtvis kommer betalas i tid.

Men där finns alltid en viss osäkerhet vid utställning av faktura, och det är inte alltid kunden kan eller vill betala efter överenskommelse. Detta kostar alltid dyrköpt tid och inte heller sällan pengar.

Genom att låta Invoice Finance genomföra ett fordringsköp av dig, så slipper du oroa dig för obetalda fakturor och kan fokusera på det roliga med att driva företag – verksamhetsutveckling och investeringar.

Fordringsköp riktar in sig på både små och stora företag som vill öka sitt kassaflöde, slippa ha kapital uppbundet i fakturor och den administrativa bördan det innebär, och som på så sätt kan fokusera på deras kärnverksamhet.
På Invoice kallar vi lösingen för fakturaköp och i praktiken så innebär det att du kan frigöra kapital och få det insatt på ditt konto inom 24 timmar från det att ett avtal tecknats.
Vi har kunder i hela landet och en personalstyrka med gedigen erfarenhet.

Har du frågor eller funderingar kring fordringsköp?

Läs mer om oss eller ring oss redan idag på telefon 040-39 68 20!

Gäldenär

När en person lånar kapital av en annan blir denna person i juridisk mening gäldenär. Det innebär att den som lånar ut kapitalet har en fordran på gäldenären, alltså en skuld att kräva in. Ibland händer det att gäldenären, av varierande anledningar, inte kan betala tillbaka sin skuld. Det är då upp till den utlånande parten att kräva in denna skuld. Genom påminnelser, inkasso och i slutändan Kronofogden, betalas förhoppningsvis skulden in. Denna process kostar både tid och pengar för dig som företag, och kan därför vara lönsamt att lägga ut på tredje part. Vi på Invoice är gärna denna tredje part.

När du har en faktura utställd på kund som inte betalas i tid, tar vi på Invoice kontakt med gäldenären och sköter handläggning och lägger upp eventuell avbetalningsplan, så du kan fokusera på ditt företags kärnverksamhet. Våra handläggare har lång erfarenhet av inkassoverksamhet och kundbemötandet sker med professionalism och kundfokus som ledord. Kontakta oss på Invoice och upptäck vad vi kan göra för dig och ditt företag på 040-39 68 20

Inkassoföretag

Ett inkassoföretag är den part i ett fakturaärende som driver in obetalda skulder för borgenärens räkning. Ofta kopplas inkassoföretag in före Kronofogden i ärendet, och det är ett vanligt hjälpmedel vid skuldindrivning. Att använda sig av ett inkassoföretag innebär flera fördelar gentemot att själv stå för indrivningen:

  • Kundrelation – Ett inkassoföretag underlättar för en god kundrelation och banar vägen för fortsatta affärer i framtiden
  • Spar tid & pengar – Istället för att lägga dyrbar tid på bevakning och indrivning av skuld kan du med ett inkassoföretag prioritera och fokusera på din verksamhets huvudsyfte.

Att sälja sina tjänster eller varor på kredit innebär alltid en liten risk för utebliven betalning och att du således utför arbete gratis. När en kund saknar betalningsförmåga kan det kosta dig mycket tid i försök att driva in skulden. Vi på Invoice har lång erfarenhet av inkasso, och med våra professionella experter ser vi till att båda parter i ärendet möts med respekt – allt för att underlätta framtida affärer.

Inkassoservice

Med Inkassoservice hanterar du en komplicerad del av faktureringsprocessen på ett enkelt och smidigt sätt. Att hålla en god affärsrelation med dina kunder är viktigt för framtida samarbeten, men kan kännas problematiskt när du samtidigt måste driva inkasso- eller indrivningsärende mot samma kund. Inkassoservice sköter detta åt dig – dina fordringar kommer in och du kan fokusera på kundrelationen.

När vi på Invoice hjälper våra kunder med Inkassoservice är professionalism och etik nyckelfaktorer, och vi bemöter dina kunder med respekt och förståelse.

Med vår långa erfarenhet av Inkassoservice är vi medvetna om kundens betalningsförmåga kan variera av flera olika anledningar – oavsett vilken anledning just din kund har lovar vi att du och kunden ska kunna bedriva framtida affärer.

Med Inkassoservice får både du och din kund en personlig handläggare med mångårig erfarenhet.
Våra medarbetare är certifierade inkassohanläggare och utöver gedigna kunskaper inom inkasso har samtliga god erfarenhet inom kredithantering.

Läs gärna mer om våra tjänst inom inkasso eller ring oss redan idag på telefon 040-39 68 20.

Kassaflöde

Alla in- och utbetalningar till eller från ett företag under vald period kallas dess kassaflöde. Genom analys av kassaflödet är det enkelt och se om mer pengar har lämnat företaget än vad som inkommit, något som påvisar företagets likviditet. En orsak till lågt kassaflöde kan vara att mycket av företagets resurser är uppbundet i obetalda fakturor till kund. Lågt kassaflöde och brist på likvider är något som hämmar ett företags utveckling och i förlängningen även dess existens. Genom att frigöra de likvider som är uppbundna i fakturor och fordringar, kan företaget åter ägna sig åt dess huvudsyfte. Idag kan förfallodatum på utställd faktura ligga på flera månader, vilket gör det svårt att få upp och behålla tillräckligt högt kassaflöde. Frigör det kapital som är uppbundet i fakturor och möjliggör en hälsosam ekonomi

Önskar ni förbättra ert kassaflöde och därmed även likviditeten – kontakta Invoice idag!

KFM

Kronofogdemyndigheten

Köpa fakturor

På marknaden finns företag (Invoice Finance AB t.ex) som köper fakturor och övertar kreditrisken mot en procentavgift.

Kreditupplysning

Upplysningsföretag samlar ihop offentliga uppgifter på företag och privatpersoners ekonomiska status till en kreditupplysning.

Likviditet

Ett företags likviditet är ett mått på vilken kortsiktig betalningsförmåga företaget har. Förenklat kan man säga att företagens likviditet är god om tillgången till rena pengar är god. Ju mer lättillgängliga pengarna är, desto mer likvida är dem. Kontanter är således mer likvida än kundfordringar, som i sin tur är mer likvida än företagets fysiska tillgångar, såsom bilar eller byggnader. Hos små eller medelstora företag kan likviditeten bli lidande när mycket värde är uppbundet i obetalda fakturor och andra fordringar. Genom att låta Invioce köpa eller belåna dessa fakturor omsätts de omgående till likvider och företaget likviditet ökar. Denna ökade likviditet gör att företagen inte bara kan fortsätta existera, utan också utvecklas och växa. Skulle ert företag utställda fakturor där kunden saknar möjlighet att betala, hjälper vi på Invoice gärna till med administration och inkasso. Självklart sköter vi all kundkontakt med ert goda minne, och målet är att underlätta för framtida affärer.

Kan Invoice hjälpa ditt företag med likviditeten? Hör av dig till oss!

Preskription

Det förhållandet att fordran inte kan utkrävas på grund av att borgenären har försummat att göra fordringen gällande inom viss tid.

Proprieborgen

Det allra vanligaste upplägget för användningen av en borgensman är med en så kallad proprieborgen. När en skuld eller kredit inte betalats enligt överenskommelse, kan borgenären, alltså utlånaren, kräva både gäldenären och borgensmannen på skulden direkt efter den förfallit. Juridiskt heter det att ”vid proprieborgen går borgensmannen i borgen såsom för egen skuld”. Förenklat uttryckt – borgensmannen är lika skyldig att betala skulden som om denne själv tagit lånet eller krediten. Att använda sig av en proprieborgen är ett sätt att stärka sin kreditvänlighet och öka chanserna till lån eller köp mot faktura.

Grundförutsättningarna för att proprieborgen ska kunna användas är att borgensmannen informerats kring förutsättningarna innan avtal ingås, samt att skulden förfallit till betalning. Om borgensmannen inte informerats kan avtalet ogiltigförklaras.

Vill du veta mer om hur dina fordringar och obetalda fakturor kan omvandlas till rena pengar? Kontakta Invoice på 040-39 68 20.

Referensränta

Ränta som kvartalsvis fastställs av Riksbanken.

Reskontrabelåning

I din kundreskontra finner du ofta uppgifter och information om dina kunder som underlättar och fullgör din bokföring. Genom reskontrabelåning kan du med oss på Invoice frigöra kapital ur denna reskontra. Bland uppgifter om adresser, kontaktpersoner och beställningar hittar du även betalda och obetalda fakturor, fakturor du kan belåna hos oss. Du får betalt för fakturorna i din reskontra bara någon dag efter överlåtelse, och du slipper därmed den administrativa bördan en skuldindrivning innebär. Med andra ord; du frigör både uppbundet kapital ur din reskontra, samtidigt som du får tid över till er kärnverksamhet.

Att använda sig av reskontrabelåning för att öka likviditeten i företaget är en vanlig metod, både för stora och mindre företag. Förutom de uppenbara fördelarna med att få betalt för fakturorna direkt, upplever flera företag även att kundrelationen stärks när fakturerande företag inte också står för påminnelser och indrivning.

Öka er likviditet och stärk era kundrelationer redan idag – kontakta oss på Invoice och belåna din reskontra.

Förbättra likviditeten

De senaste åren har många nya tjänster presenterats på företagsmarknaden; tjänster som ämnar underlätta för företagare, samt göra det möjligt att växa snabbare. Sälja fakturor är en sådan tjänst och hos oss på Invoice Finance kan ni sälja era fakturor snabbt, tryggt och enkelt.

Det har alltid varit en välkänd bromskloss för företagare att kapital fastnar i kundfordringar eftersom man i regel får betalt efter att man levererat sin vara eller tjänst till kunden. Ett annat välkänt problem är kunder som inte betalar i tid – eller inte betalar alls. Givetvis finns det åtgärder som man kan vidta i dessa situationer men det kostar också pengar, samt en hel del tid och bry. Genom att sälja fakturor i samma ögonblick som man utfärdar den så förbättrar man flödet av inkommande pengar i företaget och kan vrida upp tempot på sin verksamhet.

Minskat ansvar

När man väljer att sälja fakturor istället för att själv vänta in den själv så slipper man även ansvaret för hanteringen av den – tiden som spenderas med pappersarbete minskar drastiskt. Om kunder inte betalar i tid – eller inte betalar alls – så är det den som köpt fakturan, d.v.s. vi på Invoice Finance, som har ansvar att hantera situationen. Som företagare får man alltså inte bara förbättrad likviditet i sitt företag genom att sälja fakturor – man får också väldigt mycket mindre huvudbry. Man kan säga att man genom att sälja fakturor outsourcar en tidskrävande och tålamodsprövande del av sin verksamhet till någon som är bättre lämpad att hantera den.

Om att sälja fakturor till oss

Sälja fakturor är en av de mest uppskattade tjänster som vi erbjuder våra kunder. När ni säljer en faktura till oss så kommer betalningen för fakturan in på ert konto så fort vi har godkänt fakturaköpet, vilket brukar ta max ett par dygn. Givetvis ger vi era kunder samma betalningsvillkor som ni informerat dem om när de köpt er vara eller tjänst.

Om kunden sedan inte betalar fakturan innan utsatt förfallodatum så skickar vi en betalningspåminnelse; och i nästa skede skickar vi ett inkassokrav. Processen är precis likadan som vid köp i allmänhet.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta effektivt och professionellt så att våra kundrelationer, liksom era, kan byggas och stärkas långsiktigt.

Summarisk process

Processen hos kronofogden.

Tredskodom

Dom mot den som utan skäl uteblir från domstolsförhandlingen.

Utmätning

Innebär att myndigheter med tvång tar en del av den skuldsattes egendom.

Utmätning i lön

Kronofogden beslutar om avdrag från gäldenärens lön.

Verkställighet

När Kronofogden verkställer beslut eller en dom, exempelvis genom utmätning av egendom.